Warning: Declaration of jMail_acy::addAttachment($attachment, $name = '', $encoding = 'base64', $type = 'applicatio...') should be compatible with PHPMailer::addAttachment($path, $name = '', $encoding = 'base64', $type = '', $disposition = 'attachment') in /home/bajt/ftp/03_Nabor14/04_zieh/components/com_acymailing/inc/joomlanotification/jMail_J25.php on line 21
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Henryk Hadam - Dostawa koparki i dwóch minikoparek

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/bajt/ftp/03_Nabor14/04_zieh/components/com_acymailing/inc/joomlanotification/jMail_J25.php:21) in /home/bajt/ftp/03_Nabor14/04_zieh/templates/ziehadam/library/Designer/Page.php on line 153

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/bajt/ftp/03_Nabor14/04_zieh/components/com_acymailing/inc/joomlanotification/jMail_J25.php:21) in /home/bajt/ftp/03_Nabor14/04_zieh/templates/ziehadam/functions.php on line 836

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/bajt/ftp/03_Nabor14/04_zieh/components/com_acymailing/inc/joomlanotification/jMail_J25.php:21) in /home/bajt/ftp/03_Nabor14/04_zieh/templates/ziehadam/functions.php on line 836

Dostawa koparki gąsienicowej i dwóch minikoparek gąsienicowych

 Logotypy RPO

Dynów,  dnia 17.11.2017 r.

OGŁOSZENIE
na dostawę koparki i dwóch minikoparek

Adres zamawiającego:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Henryk Hadam
ul. 1 Maja 35A, 36-065 Dynów
Osoba uprawniona do kontaktu: Henryk Hadam – Właściciel
tel. +48 (16) 652-17-48, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Henryk Hadam, zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowej koparki gąsienicowej i dwóch minikoparek gąsienicowych. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Zakup innowacyjnych specjalistycznych maszyn i urządzeń do szybkiego usuwania skutków dużych, trudnodostępnych awarii energetycznych w celu ratowania życia i mienia ludzkiego" (nr projektu: RPPK.01.04.01-18-0177/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Rodzaj zamówienia : dostawa

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparki gąsienicowej (Zadanie 1) i dwóch minikoparek gąsienicowych (Zadanie 2 i Zadanie 3), których minimalne parametry techniczne zostały wyszczególnione poniżej oraz dodatkowo uszczegółowione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ) stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zadanie 1 - Dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej o następujących minimalnych parametrach technicznych:

 • Zespół napędowy: silnik tej samej produkcji co maszyna, pojemność skokowa minimum 2,4 l, moc maksymalna silnika minimum 31,2kW, 2 prędkości jazdy, automatyczny hamulec obrotu, gąsienice gumowe szer. 400mm, automatyczne zarządzanie wolnymi obrotami silnika, automatyczne, programowalne gaszenie silnika, osłona wieńca obrotu.
 • Środowisko operatora: kabina z ogrzewaniem i wentylacją, wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz, pedały z dźwigniami do jazdy, regulowane podłokietniki, amortyzowany fotel operatora, system antykradzieżowy (4 cyfrowy kod dostępu na głównym wyświetlaczu).
 • Hydraulika: pompa tłoczkowa o zmiennym wydatku, maksymalna wydajność minimum 150 l/min, maksymalne ciśnienie robocze minimum 245 bar, 1. linia na ramieniu do obsługi osprzętu z możliwością regulacji przepływu oleju, 2. linia na ramieniu do obsługi osprzętu, zamki hydrauliczne na siłownikach wysięgnika i ramienia.
 • Ramię koparkowe: głębokość kopania przy gąsienicach w pełni przylegających do podłoża minimum 3670mm, siła kopania łyżki minimum 44,7kN, siła kopania ramienia minimum 21,3kN,ucho do podnoszenia ładunku, szybkozłącze mechaniczne. łyżki z zębami, o pojemności (+/-20mm): 300mm, 600mm, skarpówka uchylana hydraulicznie o szerokości 1500mm (+/-20mm).
 • Pozostałe: masa operacyjna 5100-5300kg, oświetlenie robocze, kompaktowy promień obrotu wieżyczki, lemiesz spycharkowy z funkcją "pływania", szerokość maszyny maksymalnie 1980mm , wysokość maszyny do szczytu dachu maksymalnie 2550mm, maszyna z produkcji seryjnej, fabrycznie nowa, rocznik minimum 2017.

Zadanie 2 - Dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej o następujących minimalnych parametrach technicznych:

 • Zespół napędowy: silnik tej samej produkcji co maszyna, pojemność skokowa minimum 1,8 l, moc maksymalna silnika minimum 24,8kW, 2 prędkości jazdy, automatyczny hamulec obrotu, gąsienice gumowe szer. 300mm, automatyczne zarządzanie wolnymi obrotami silnika, osłona wieńca obrotu.
 • Środowisko operatora: kabina z ogrzewaniem i wentylacją, wielofunkcyjny kolorowy wyświetlacz, pedały z dźwigniami do jazdy, regulowane podłokietniki, amortyzowany fotel operatora, system antykradzieżowy (4 cyfrowy kod dostępu na głównym wyświetlaczu).
 • Hydraulika: pompa tłoczkowa, maksymalna wydajność minimum 87,6 l/min, maksymalne ciśnienie robocze minimum 245 bar, 1. linia na ramieniu do obsługi osprzętu z możliwością regulacji przepływu oleju, 2. linia na ramieniu do obsługi osprzętu, zamki hydrauliczne na siłownikach wysięgnika i ramienia.
 • Ramię koparkowe: głębokość kopania przy gąsienicach w pełni przylegających do podłoża minimum 3180mm, siła kopania łyżki minimum 33kN, siła kopania ramienia minimum 16,9kN, ucho do podnoszenia ładunku, szybkozłącze mechaniczne, łyżki z zębami, o pojemności (+/-20mm): 300mm, 600mm, skarpówka o szerokości 1200mm (+/-20mm).
 • Pozostałe: masa operacyjna 3600-3700kg, oświetlenie robocze, kompaktowy promień obrotu wieżyczki, lemiesz spycharkowy z funkcją "pływania", szerokość maszyny maksymalnie 1780mm, wysokość maszyny do szczytu dachu maksymalnie 2500mm, maszyna z produkcji seryjnej, fabrycznie nowa, rocznik minimum 2017.

Zadanie 3 - Dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej o następujących minimalnych parametrach technicznych:

 • Zespół napędowy: silnik wysokoprężny o pojemności skokowej minimum 1115cm3, moc maksymalna minimum 17,9kW, 2 prędkości jazdy, automatyczny hamulec obrotu, gąsienice gumowe.
 • Hydraulika: pompa tłoczkowa, maksymalny wydatek minimum 89 l/min, ciśnienie maksymalne minimum 225 bar,
 • Środowisko pracy operatora: wielofunkcyjny wyświetlacz, dźwignie i pedały jazdy, sterowanie ramieniem za pomocą joysticków, mata podłogowa, ogrzewanie i wentylacja, przednia szyba dzielona, amortyzowany fotel operatora.
 • Ramię: głębokość kopania przy gąsienicach w pełni przylegających do podłoża minimum 2744mm, dwukierunkowa linia hydrauliczna na ramieniu, siła kopania łyżki minimum 22,5kN, siła kopania ramienia minimum 13,6kN, wszystkie tuleje na ramieniu wykonane z metalu, szybkozłącze mechaniczne, łyżki z zębami, o pojemności (+/20mm): 300mm, 500mm, skarpówka o szerokości 1200mm (+/20mm),
 • Pozostałe: masa operacyjna 2950-3000kg, lemiesz spycharkowy z funkcją "pływania", kompaktowy promień obrotu wieżyczki, szerokość maszyny maksymalnie 1570mm, wysokość maszyny do szczytu dachu maksymalnie 2408mm, oświetlenie robocze, maszyna z produkcji seryjnej, fabrycznie nowa, rocznik minimum 2017.
 1. Kod CPV: 

43260000-3 - Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze.

Składający ofertę powinien:

 • być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 • posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponować potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone z wykorzystaniem wzoru Oferty stanowiącego załącznik do SIWZ.

Termin składania oraz otwarcia ofert

 • Ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Henryk Hadam, ul. 1 Maja 35A, 36-065 Dynów do dnia 28.11.2017  r. do godziny 9.00.
 • Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na dostawę koparki i dwóch minikoparek”. Ofertę należy dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub przesyłką kurierską.
 • Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną odrzucone.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.11.2017  r. o godzinie 9.30. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert – otwarcie ofert jest jawne.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Dostawca może złożyć wyłącznie 1 ofertę, która musi być sporządzona w języku polskim.
 • Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Termin wykonania zamówienia.

 • Termin wykonania zamówienia do dnia 21.02.2018 roku.

Powiat: 

 • Rzeszowski

Informacja na temat zakresu wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy:

A. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w następujących przypadkach:

 1. zmianę terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń,
 2. gdy wystąpią zmiany, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała  z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu zamówienia.

B. Określa się następujący tryb dokonywania zmian umowy:

 1. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
 2. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
 3. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

C. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. Może to nastąpić tylko wtedy, gdy przedmiot umowy nie został jeszcze dostarczony do siedziby Zamawiającego.

Kryteria i ocena złożonych ofert.

 • cena – 95%,
 • warunki gwarancji i serwisowania – 5%.

Sposób wyliczenia punktów.

Dla kryterium cena - 95%:

Oznaczenia:

Ofc_min  - Wartość netto oferty cenowo najniższej,

Ofc - Wartość netto oferty ocenianej,

Pkc - punkty w kryterium.

Wzór wyliczający punkty:

Pkc =  { Ofc_min/Ofc } * 100 * 95% [pkt]

Dla kryterium warunki gwarancji i serwisowania - 5%:

Oznaczenia:

Ofg_max  - największa średnia liczba miesięcy gwarancji w ofercie,

Ofg - średnia liczba miesięcy gwarancji oferty ocenianej,

Pkg - punkty w kryterium.

Wzór wyliczający punkty:

Pkg =  { Ofg/Ofg_max } * 100 * 5% [pkt]

Wzór wyliczający zsumowane punkty:

Oznaczenia:

Pkcg - punkty zsumowane z ww. kryteriów

 

Pkcg =  { Pkc + Pkg } [pkt]

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Pozostałe postanowienia i warunki

SIWZ, formularz oferty, wzór umowy stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

17.11.2017 roku , Henryk Hadam – Właściciel

Data, imię i nazwisko oraz stanowisko (funkcja)

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (01_Ogłoszenie.pdf)01_Ogłoszenie.pdf445 kB
Pobierz plik (02_SIWZ.pdf)02_SIWZ.pdf381 kB
Pobierz plik (03_Oferta.pdf)03_Oferta.pdf427 kB
Pobierz plik (04_Umowa dostawy.pdf)04_Umowa dostawy.pdf320 kB
Pobierz plik (03_Oferta.docx)03_Oferta.docx65 kB